3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój, Nr Projektu POIR.02.03.05-22-0035/18 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego w wyniku, którego powstanie nowy
projekt wzorniczy dla nowego produktu Wnioskodawcy – urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych prądem
przemiennym o mocy maksymalnej 22kW z obudową w nowej, ergonomicznej formie, przyjaznej szerokiemu gronu odbiorców.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 386 210,00 PLN
Dofinansowanie:  731 000 ,00 PLN

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – POIR.01.01.01-00-0777/17

Opracowanie inteligentnych sieciowych terminali ładujących AC i DC zdolnych do komunikacji cyfrowej z pojazdami elektrycznymi wraz z ekosystemem kontroli rozłożenia obciążenia sieci energetycznej oraz adaptacyjnego, dynamicznego harmonogramowania i taryfowania w celu wielokryterialnej optymalizacji operacji sieci ładowarek

Celem niniejszego projektu jest opracowanie inteligentnych sieciowych terminali ładujących AC i DC zdolnych do komunikacji cyfrowej zgodnej z protokołem ISO/IEC 15118 z pojazdami elektrycznymi BEV (battery electric vehicle) oraz PHEV (plug-in hybrid electric vehicle).

W projekcie zostanie opracowane rozwiązanie – inteligentne sieciowe terminale ładujące AC i DC zdolne do komunikacji cyfrowej z pojazdami elektrycznymi wraz z ekosystemem kontroli rozłożenia obciążenia sieci energetycznej oraz adaptacyjnego, dynamicznego harmonogramowania i taryfowania w celu wielokryterialnej optymalizacji operacji sieci ładowarek.

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 928 679,61 PLN
Dofinansowanie: 5 249 923,12 PLN

 

Działania promocyjne zwiększające konkurencyjność Enelion Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Wartość całkowita projektu:

168 609,92 PLN

Wartość dofinansowania:

79 988,54 PLN

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wzrost poziomu eksportu spółki Enelion poprzez poszukiwanie nowych odbiorców produktów/usług i nowych rynków zbytu. W niniejszym projekcie zaplanowano kompleksowe promowanie nowego produktu: ładowarki LUMINA oraz aplikacji nią sterującej, będących własnością firmy Enelion. Jest to ładowarka nowej generacji, która służy do ładowania wszystkich obecnych i przyszłych pojazdów elektrycznych ze złączem typu 2. Cel zostanie osiągnięty w ciągu 11 miesięcy trwania projektu dzięki:

  • wzięciu udziału w 2 targach branżowych;
  • przeprowadzeniu działań promocyjnych.

W rezultacie, wdrożenie działań promocyjnych umożliwia umocnienie rozpoznawalności marek produktowych firmy Enelion, które mają szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej spółki i przełoży się na wzrost liczby potencjalnych kontrahentów Wnioskodawcy oraz wzrost przychodów z eksportu.

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”