POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Enelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Miałki Szlak 52
tel. +48 304 596 094, [email protected]  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • prowadzenia korespondencji lub nawiązania kontaktu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Enelion, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Enelion w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • podjęcia niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. przesłanie oferty współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wysyłania newslettera na postawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Enelion w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zakres przetwarzanych danych 

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, firmę (dotyczy tylko przedsiębiorców), adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.  

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Jednocześnie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, podjęcia działań przez zawarciem umowy lub wysyłania newslettera. 

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów wysyłania newslettera w dowolnym momencie poprzez anulowanie subskrypcji na stronie [link].

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby świadczące usługi hostingu danych lub inne usługi IT.

okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Enelion, a w przypadku newslettera – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Profilowanie i przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do: 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych (art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233