Załącznik nr 2 do Umowy – Wzór regulaminu świadczenia usługi ładowania samochodów elektrycznych 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH 

DEFINICJE

Dostawca usługi – Enelion sp. z o.o.

Cennik – wykaz opłat za Usługę Ładowania. Cennik jest dostępny załącznik nr 1 do umowy.

Karta RFID – karta autoryzująca dostęp do Stacji Ładowania, wydawana przez Administratora.

Pojazd – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania oraz pojazd o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Stacja  urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub  punkt  ładowania  o  dużej  mocy,  związane  z  obiektem  budowlanym i wyposażone w oprogramowanie umożliwiające  świadczenie  Usługi  Ładowania  wraz  ze  stanowiskiem  postojowym; lub wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy,  wyposażony w oprogramowanie umożliwiające  świadczenie  Usługi  Ładowania wraz  ze  stanowiskiem  postojowym.

Usługa Ładowania – usługa polegająca na umożliwieniu poboru energii elektrycznej przez Pojazd na potrzeby napędu tego Pojazdu. 

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, korzystająca z Usługi Ładowania.

Opłata – wynagrodzenie za Usługi Ładowania naliczone w danym miesiącu, obliczone zgodnie z Cennikiem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usługi Ładowania oraz ustalenia Opłaty za Usługę Ładowania.  

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie https://enelion.com/regulamin_swiadczenia_uslug – w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego pobranie przez Użytkownika w każdym czasie, w tym również przed zawarciem Umowy. 

Warunki ŚWIADCZENIA USŁUGI ŁADOWANIA

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Stacji Ładowania zgodnie z niniejszym Regulaminem, instrukcją obsługi Stacji Ładowania oraz zasadami korzystania ze Stacji Ładowania, udostępnionymi przez operatora. 

W trakcie korzystania z Usługi Ładowania, Użytkownik powinien zajmować stanowisko postojowe tylko przez czas niezbędny do naładowania pojazdu.

Stacja Ładowania jest stacją bezobsługową. 

Usługa Ładowania jest świadczona jest w zależności od dostępności Stacji Ładowania. Odłączanie pojazdów osób trzecich od Stacji Ładowania przez Użytkownika jest bezwzględnie zabronione. 

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad Regulaminu, instrukcji obsługi Stacji Ładowania lub zasad korzystania ze Stacji Ładowania, a w szczególności zajmowania stanowiska postojowego w celu niezwiązanym z ładowaniem Pojazdu, Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych służb w celu usunięcia takiego Pojazdu na koszt właściciela. 

CENA USŁUGI ŁADOWANIA i ROZLICZENIA 

Usługa Ładowania jest odpłatna. Wysokość opłat za Usługę Ładowania określa Cennik. Cennik jest dostępny załącznik nr 1 do umowy.

Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Ładowania, Użytkownikowi akceptuje cenę za daną jednostkę rozliczeniową zgodną z Cennikiem. Wysokość całkowitej Opłaty za Usługę Ładowania jest zależna od czasu i mocy ładowania. 

Pomiar poboru energii w ramach Usługi Ładowania, stanowiący podstawę do ustalenia Opłaty następuje za pomocą urządzeń pomiarowych określających wolumen  przekazywanej  energii  elektrycznej  (w  kWh)  do  Pojazdu i  oprogramowania  wykorzystywanego  do  przetwarzania  tych danych pomiarowych, które są zainstalowane w Stacji Ładowania przez producenta Stacji Ładowania. Pomiar ten może nie uwzględniać strat energii, możliwych w trakcie świadczenia Usługi Ładowania.

Dostawca usługi akceptuje następujące metody płatności: płatność kartą płatniczą Użytkownika za pośrednictwem platformy płatniczej Dostawcy Usługi; autoryzacja za pomocą karty RFID. 

W przypadku płatności kartą płatniczą Użytkownik wyraża zgodę na preautoryzację środków w ramach swojego rachunku bankowego, podając maksymalną wysokość Opłaty z tytułu Usługi Ładowania oraz akceptuje blokadę wybranej wysokości środków na rachunku bankowym. Obciążenie karty płatniczej Użytkownika następuje z chwilą zakończenia świadczenia Usługi Ładowania.  

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu Opłaty zapłaconej przez Użytkownika z wykorzystaniem karty płatniczej, Dostawca usługi dokonana zwrotu Opłaty na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika. 

Dostawca usługi wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT, która zostanie doręczona na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Aplikacji eNgine.

W przypadku autoryzacji za pomocą karty RFID, Dostawca usługi wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT, obejmującą Usługi Ładowania świadczone w danym miesiącu, autoryzowane za pomocą karty RFID przypisanej do Użytkownika. Faktura będzie dostarczana w formie elektronicznej do 15 dnia każdego miesiąca.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami, związanymi z korzystaniem przez Użytkownika ze Stacji Ładowania lub infrastruktury Stacji Ładowania niezgodnie z instrukcją obsługi Stacji Ładowania, zasadami korzystania ze Stacji Ładowania lub niniejszym Regulaminem. 

Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z uszkodzonej Stacji Ładowania. 

Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości skorzystania z Usługi Ładowania w sytuacjach od niego niezależnych, w szczególności w razie awarii, konserwacji czy modernizacji Stacji Ładowania lub infrastruktury Stacji Ładowania.

Dostawca usługi dołoży wszelkich starań́, aby bieżąco informować́ o utrudnieniach związanych z pracą Stacji Ładowania lub dostępnością infrastruktury Stacji Ładowania. 

Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Użytkownika przy Stacji Ładowania.

Awarie oraz zastrzeżenia 

Wszelkie awarie Stacji Ładowania i zastrzeżenia co do dostępności infrastruktury Stacji Ładowania oraz świadczonej Usługi Ładowania należy zgłaszać poprzez narzędzie Jira Service Management, gdzie Administrator wskaże adres mailowy osoby dedykowanej do realizacji zgłoszeń. Dodatkowo do dyspozycji Administratora pozostaje kontakt telefoniczny:

Hardware – 696 423 024

software – 696 422 937

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 09.09.2022.

 

Pobierz regulamin